طرح ( علمی شو ) در سرخه اجرا شد
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان سرخه پژوهشسرای دانش آموزی آیت اله فیض سرخه ای با همکاری کارشناسان علوم آزمایشگاهی اقدام به برگزاری کلاسهای جذاب آزمایشگاهی در قالب طرح "علمی شو" نموده است.
این طرح که با هدف آشنایی و علاقمندنمودن دانش آموزان ابتدایی به مقوله فعالیتها علمی و عملی در سه حیطه علوم زیستی، فیزیک و شیمی برگزار شد با استقبال دانش آموزان و آموزگاران روبرو شد.